KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında BD Bilişim Danışmanlık – Berk Dumanhan (“BD Bilişim”) olarak, Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde; BD Bilişim’in uymakla yükümlü olduğu ilgili sair mevzuata (“Mevzuat”) uygun olarak işlenebilecektir.

1- İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, , cinsiyet, meslek ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; vergi dairesi, vergi numarası, imza gibi hizmete bağlı tutulan sözleşmesel bilgiler ile verilerinizi; BD Bilişim’in sunduğu eğitimler, etkinlikler esnasında çekilen fotoğraf, video gibi medya verileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; BD Bilişim’e ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup BD Bilişim tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

BD Bilişim tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

Mevzuat ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,BD Bilişim’in sunduğu hizmetlerin teminini sağlama,BD Bilişim’in iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,BD Bilişim sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve bu verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi

ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Mevzuat, BD Bilişim Politika/Prosedür/Talimatlarına ve Sözleşmeye bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, BD Bilişim ve/veya BD Bilişim’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3- Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve Mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; Mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; BD Bilişim’e ait  www.lisansyenileme.com  alan adlı web sitesini ziyaretiniz esnasında ve/veya sonrasında yüz yüze yahut yazılı olarak; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin BD Bilişim tarafından Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup BD Bilişim Danışmanlık, 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. N:144 Kat:2 D:3 Kadıköy İstanbul adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı berk.dumanhan@hs01.kep.tr adresine e-posta ile göndererek;

Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya BD Bilişim’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

BD Bilişim, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun BD Bilişim’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

6- KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BD Bilişim’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ŞARTLARI

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve kullanım şartları (“Sözleşme”), BD BİLİŞİM DANIŞMANLIK – Berk Dumanhan ile wwww.lisansyenileme.com adresinde yer alan web sitesine (“Lisans Yenileme”) kullanıcı olarak kaydolan kişi (“Kullanıcı”) arasında, Kullanıcı’nın, Lisans Yenileme’ye üye olması esnasında elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması ile yürürlük kazanmıştır.

1– TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;

BD BİLİŞİM DANIŞMANLIK – Berk Dumanhan “BD BİLİŞİM”,

www.lisansyenileme.com (ve diğer alt alan adlarını da içeren) web sitesi “Lisans Yenileme ve/veya Web Sitesi”,

Lisans Yenileme’ye üye olarak işbu Sözleşme’yi okuduğunu, tüm hüküm ve şartlarını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eden ve medeni haklarını kullanma hakkını haiz gerçek ve/veya tüzel kişi “Ana Kullanıcı”,

Ana Kullanıcı’nın yetkilendirdiği Lisans Yenileme’ye üye olarak işbu Sözleşme’yi okuduğunu, tüm hüküm ve şartlarını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eden ve medeni haklarını kullanma hakkını haiz gerçek kişi personel “Alt Kullanıcı

Ana Kullanıcı ve Alt Kullanıcı birlikte kısaca “Kullanıcı

Gerek Kullanıcı gerekse BD Bilişim tarafından üretilmiş, Lisans Yenileme’de bulunan ve/veya erişimi mümkün olan her türlü veri, bilgi, dosya, resim, rakam, görsel, yazınsal ve işitsel imgeler “İçerik”,

Lisans Yenileme’yi kullanırken içerik üreten Kullanıcı “İçerik Sağlayıcı”,

Tüm mali ve fikri mülkiyet hakları BD Bilişim’e ait olan ve bulut üzerinden Lisans Yenileme aracılığıyla Kullanıcı’ya işbu Sözleşme’de detayları düzenlenen koşullarla sunulacak lisans sürelerinin ve kullanıcı performanslarının takibine yönelik uygulama hizmet/hizmetleri “Hizmet”,

BD Bilişim ve Kullanıcı birlikte kısaca “Taraflar”,

Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmesi için Lisans Yenileme verilerinin barındırılacağı BD Bilişim ve/veya üçüncü şahıslara ait ve yer sağlayıcı faaliyet belgesine sahip, yurt içi ve/veya yurt dışındaki hosting siteleri/mahalleri “Veri Merkezleri”,  

Olarak anılacaktır.

2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme, Lisans Yenileme üzerinden erişilen bulut tabanlı lisans sürelerinin ve kullanıcı performanslarının takibine yönelik uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanılması ve Lisans Yenileme’ye üretilen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın “Kullanıcı Sözleşmesi ve kullanım şartlarını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretleyerek elektronik ortamda kabulü ve/veya uygulamayı kullanması ile yürürlüğe girecek olup; Taraflar’ca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. BD Bilişim’in Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne erişimini engelleme hakkı saklıdır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Lisans Yenileme’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı, Lisans Yenileme’yi kullanabilmek için işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve BD Bilişim tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru bir şekilde sağladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı hesabının oluşturulması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgilerin güncellenmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir. Bu bilgilerin Kullanıcı tarafından yanlış, eksik veya güncel olmayan şekilde temin edilmesi nedeniyle Lisans Yenileme’ye erişim sağlanamamasından ve/veya bu nedenle oluşabilecek zararlardan BD Bilişim’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken hukuki ehliyete sahip bulunduğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu beyan eder. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

3.4. Kullanıcı, Lisans Yenileme’yi yalnızca hukuka uygun amaçlarla ve Türk hukuk mevzuatının izin verdiği koşullarda kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Lisans Yenileme’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Lisans Yenileme’yi yalnızca kendi adına kullanacağını, kullanım hakkını üçüncü şahıslara devretmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin yenilenmemesi veyahut başkaca herhangi bir nedenle sona ermesi ve/veya BD BİLİŞİM’in hukuka aykırılıklar nedeniyle erişime engelleme zorunluluğunun hasıl olması halinde Kullanıcı’nın tüm hesapları erişime kapatılır. Kullanıcı, Lisans Yenileme’ye erişiminin engellenmesi tarihini müteakip 6 (altı) ay içerisinde BD BİLİŞİM’in yasal mevzuat uyarınca kullanım amacı sona eren ilgili tüm veriyi imha edeceğini bildiğini, ilgili verinin kaybı nedeniyle BD BİLİŞİM’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.6. Lisans Yenileme’ye erişim Kullanıcı tarafından e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Web Sitesi üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin ve sağlanan her türlü İçerik’in Kullanıcı tarafından oluşturulduğu kabul edilecek olup bu şifrenin kimseyle paylaşılmamasından, gizliliğinden ve güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. İşbu şifre kullanılarak gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcı şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olur olmaz bu durumu derhal BD Bilişim’e bildirmekle yükümlüdür.

3.7. Ana Kullanıcı, personeli olan Alt Kullanıcı’ları Lisans Yenileme’yi kullanması için yetkilendirebilir. Ana Kullanıcı, Alt Kullanıcı’nın Lisans Yenileme’ye erişim iznini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya iptal edebilecektir. Alt Kullanıcı ve Ana Kullanıcı arasında Lisans Yenileme’ye erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Alt Kullanıcı’nın Lisans Yenileme’ye erişim yetkisine ilişkin kararı Ana Kullanıcı verecektir.

3.8. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’den faydalanırken Lisans Yenileme’ye yüklediği ve/veya sağladığı her türlü İçerik’in mülkiyetinin ve İçerik’e ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; BD BİLİŞİM’in, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermediğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmet doğrultusunda BD BİLİŞİM’in İçerik’i kullanma hakkı vardır. BD BİLİŞİM’in İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Muhasebe, vergi, finans ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. BD BİLİŞİM finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan sebeplerle İçerik’i Lisans Yenileme üzerinden her zaman silme hakkını haizdir. Kullanıcı, BD BİLİŞİM’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zarar, ziyan ve kayıplardan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.9. Kullanıcı, Lisans Yenileme’yi BD BİLİŞİM ve üçüncü şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerine, yazılımlarına, cihazlarına ve bunların işlerliğine yahut bunlardan faydalanan diğer kullanıcıların faydalanmasına engel olacak, zarar verecek şekilde kullanmayacağını, Lisans Yenileme’ye hukuka aykırı İçerik’ler yüklemeyeceğini, kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Lisans Yenileme’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını, yazılımları kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, çoğaltmayacağını, uyarlamayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını, tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.10. Kullanıcı, Lisans Yenileme’ye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde BD BİLİŞİM ile iletişime geçmeden önce problemin tespit edilmesi ve çözümü için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Web Sitesi üzerinden yahut diğer uygun kanallar üzerinden sağlanacaktır.

3.11. Kullanıcı, Web Sitesi’nde yer alan iletişim araçlarını kullanırken işbu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun, BD BİLİŞİM ve/veya üçüncü şahıslara zarar vermeyecek amaçlar çerçevesinde kullanacağını; aksi durumda ilgili hukuka aykırılıktan Kullanıcı olarak şahsi sorumluluğu bulunduğunu, BD BİLİŞİM’in ilgili iletişimi denetleme yahut ortaya çıkacak zarardan sorumlu olmasını gerektiren başkaca bir yükümlülüğü bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.12. BD BİLİŞİM, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Lisans Yenileme’ye bir sonraki oturum açmak suretiyle erişimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

3.13. BD BİLİŞİM, Kullanıcı’nın Türk yasal mevzuatına ve/veya işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya Web Sitesi’nde yer alan koşul ve şartlara aykırı davranması halinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilir ve/veya Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı hesabını sona erdirebilir. BD BİLİŞİM’nin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır. Sözleşme’nin işbu şekilde sona erdirilmesi halinde Kullanıcı ilgili döneme ilişkin ücretin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.14. Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi ve veriler işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde düzenlenen çerçevede saklanacak ve kullanılacaktır. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde BD BİLİŞİM’in kendisinde bulunan Kullanıcı bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.15. Kullanıcı, Hizmet kapsamında Lisans Yenileme’ye ileteceği gerçek kişi üçüncü şahıslara ait kişisel verilerin işlenmesi, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü şahıslara aktarılması için ilgili kişilerden gerekli açık izinleri almaktan ve/veya gerekli koşulların karşılandığını teyit etmekten münhasıran sorumlu olduğunu ve kendisinin Veri Sorumlusu olduğunu; BD BİLİŞİM’in yalnızca Kullanıcı’nın talimat ve taleplerine göre hareket eden Veri İşleyen olacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Bu maddeye aykırılık ve/veya Kullanıcı tarafından gereken izinlerin alınmaması sebebiyle üçüncü şahıslardan gelebilecek her türlü talep ve iddiadan Kullanıcı sorumlu olacak ve BD BİLİŞİM’i tüm taleplerden ari kılıp, BD BİLİŞİM’in ödemek zorunda kalacağı adli/idari para cezası, maddi/manevi tazminat başta olmak üzere her ne nam altında olursa olsun tüm zararları herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ilk yazılı talepte tazmin edecektir.

4- GİZLİLİK

4.1. Kullanıcı Lisans Yenileme’yi ve içeriğindeki servisleri kullanarak işbu madde ve devamında düzenlenen gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.2. BD BİLİŞİM, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin nitelikleri, nasıl kullanıldığı, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığı ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler 3.13. maddede öngörülen şekilde yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, gizlilik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunmasından sorumludur.

4.3. Kullanıcı, internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dahil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. BD BİLİŞİM, Web Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

4.4. Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun Lisans Yenileme aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, belge, müzik, ilan, reklam, iletilen görüş ve düşünceler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Lisans Yenileme’ye ilettikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. BD BİLİŞİM, Kullanıcılar tarafından web sitesine konulan, diğer kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.5. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, e-posta adresi ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi ya da Kullanıcı güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde BD BİLİŞİM’e haber vermekle yükümlüdür.

4.6. BD BİLİŞİM, Lisans Yenileme alan adlı web sitesinde yer alan tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’nde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

4.7. Lisans Yenileme’nin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir Hizmetten yararlanılması için ad, soyad, işyeri adresi, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin Lisans Yenileme’ye açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Lisans Yenileme’ye açıkladığı, kaydettiği her bilginin, içeriğin BD BİLİŞİM’e karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, kişisel bilgilerini diğer kullanıcılarla veya üçüncü şahıslara paylaşmayı seçerse, kaydettiği/ilettiği her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve üçüncü şahıslara karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır.

4.8. BD BİLİŞİM, Kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği veri tabanlarında tasnif edip saklayabilir, Web Sitesi’nin, BD BİLİŞİM’in faaliyet alanındaki işlerin ve Hizmet’in amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, işleyebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veri tabanındaki verilerden dilediği gibi yararlanabilir. Kullanıcı bu konuda BD BİLİŞİM’e açıkça izin vermiştir. BD BİLİŞİM, Lisans Yenileme aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de dilediği gibi yararlanma hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu bağlamda gerekmesi halinde bilgisayarlarına BD BİLİŞİM’in çerez yüklenmesine onay verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.9. BD BİLİŞİM, Kullanıcı’dan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi özel nitelikli kişisel veri niteliğinde bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı BD BİLİŞİM’in bir sorumluluğu yoktur. Kişisel verilerin nasıl işlendiği ile ilgili detaylı bilgi site içerisinde yer alan Aydınlatma Metni’ndedir.

4.10. BD BİLİŞİM, Kullanıcı’nın Lisans Yenileme aracılığıyla veya başka bir şekilde kendisine iletilmiş ya da bir şekilde kaydedilmiş/kaydettirilmiş olan iletişim adresine, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, BD BİLİŞİM tarafından Kullanıcı’ya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik ileti işbu madde kapsamında değerlendirilecek olup Kullanıcı bu duruma izin/onayı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu izin/onayın iptal talebi, ilgili ticari iletide yer alan usulde iletilecek olan bildirimin BD BİLİŞİM’e ulaşmasını müteakip en geç on (10) iş günü içinde işleme alınacaktır.

4.11. BD BİLİŞİM, işbu Sözleşme’ye ve gizlilik koşullarına doğrudan veya dolaylı olarak uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın Lisans Yenileme’ye erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar.

5- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

5.1. İşbu Sözleşme konusu Lisans Yenileme üzerindeki tüm fikri mülkiyet ve/veya ticari lisans hakları BD BİLİŞİM’e ait olup, başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı kapsamında koruma altına alınmıştır. Kullanıcı’nın Lisans Yenileme’yi işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, umuma arz hakları yoktur. Aksi durumda yapılan değişiklik yahut işlenmiş eser halindeki yazılımın son halinin fikri mülkiyet hakları BD BİLİŞİM’e ait olacak olup, BD BİLİŞİM’in zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

5.2. BD BİLİŞİM, işbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya Lisans Yenileme’yi, kendi dahili amaçları için kullanmak üzere, devredilemez, münhasır olmayan ve dünya çapında Sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere basit lisans vermektedir. BD BİLİŞİM aynı ve/veya benzer hizmetleri, üçüncü şahıslara verme ve/veya üzerindeki mali/telif haklarını dilediği biçimde kullanma hakkını saklı tutar. İşbu madde BD BİLİŞİM’in Fikri Mülkiyet hakları dahil herhangi bir hakkını dilediği gibi kullanması önünde hiçbir sınırlama getirmez.

5.3. Kullanıcı, BD BİLİŞİM’e işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ve diğer amaçlarla bilgilerinin ve İçerik’in işlenmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması, iletilmesi, saklanması, temsili için kullanım hakkı vermektedir. Kullanıcı ayrıca marka ve logosunun BD BİLİŞİM tarafından reklam, tanıtım, referans ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer ticari tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere süresiz kullanım hakkı tanımıştır. BD BİLİŞİM, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü şahıs geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.4. Kullanıcı, Lisans Yenileme’de yer alan içeriği herhangi bir şekilde kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, kaynak kodu haline getiremez, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutamaz, sırasını, işleyişini bozamaz, yapısal özelliklerini kopyalayamaz ve/veya bunları herhangi birinin bilgisine açamaz, ifşa edemez, Sözleşme konusu amacı dışında kendi nam ve hesabına kullanamaz, üçüncü şahıslara kullandırtamaz. Aksi durumda BD BİLİŞİM’in zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

6- MALİ HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan Hizmet’lere ilişkin ücretlendirme tarifesi aşağıdaki şekilde olup Kullanıcı’nın tercih ettiği üyelik paketine ilişkin tutarı ….. nolu iban numarasına havale yahut EFT yoluyla iletmesi veya online ödeme aracı vasıtasıyla ödemesi halinde Lisans Yenileme’yi kullanma hakkı doğmaktadır.

6.2. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini ücretini ödemek koşuluyla yükseltme hakkını haizdir. Buna ilişkin talep, BD BİLİŞİM tarafından ödemenin yapılmasını mütekaip 7 (yedi) gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

6.3. Ana Kullanıcı, Alt Kullanıcı’lar için de ödeme yapmakta olup Alt Kullanıcı’nın tekrar ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.4. Üyelik paketlerinin sayısında azaltma yapılmak istenmesi durumunda buna ilişkin talepler, BD BİLİŞİM tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

6.5. BD bilişim, sözleşmenin sona erme tarihine 1 ay kala kullanıcıya sözleşme yenileme sürecine ilişkin mail gönderecektir. Kullanıcı, öngörülen süre içerisinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ödeme yapılması halind satın alınan pakete göre sözleşme kendiliğinden yenilenir. Yenileme halinde, Kullanıcı’ya tanımlanan yeni üyelik bedeli, güncel üyelik paket fiyatları üzerinden gerçekleştirilecek olup ilgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

6.6. BD BİLİŞİM, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında söz konusu üyelik dönemine ilişkin kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir.

6.7 Kullanıcı, BD BİLİŞİM ve/veya üçüncü şahıslarca üyelik ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabileceğini kabul etmiştir.

7- GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

7.1. BD BİLİŞİM, Lisans Yenileme’nin dijital ortamda sağlanan dokümantasyonuyla esaslı ölçüde uyum içinde olması için azami özeni göstermektedir. BD BİLİŞİM, Lisans Yenileme’nin kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve/veya Kullanıcı’nın özel ihtiyaçlarını ve/veya beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz; performans, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir bir özel garanti vermez. Kullanıcı durumu bildiğini Lisans Yenileme’yi olduğu gibi kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Lisans Yenileme’den alınan verim Kullanıcı’ya bağlı olup kullanmanın fayda ve zararları Kullanıcı’ya aittir.

7.2. Lisans Yenileme’nin içerisinde Üçüncü Şahısların işlettiği web sitelerinden alınan bilgiler, parametreler bulunabilir. BD BİLİŞİM, bu bilgi ve parametrelerin doğruluğunu veya güvenliğini hiçbir koşulda taahhüt veya garanti etmez. İlgili üçüncü şahıs içeriklerinin ve söz konusu içerikler uyarınca hazırlanan veri, rapor ve benzeri bilgilerin doğruluğunun Kullanıcı tarafından teyit edilmesi gerekmektedir.

7.3. BD BİLİŞİM’in (i) Verilerdeki hata ve kayıplardan (ii) Voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından, internet hatlarından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan; (iii) Uygulama kullanım eğitimi ve yerinde destek hizmetlerinden; (iv) Uygulama’nın yanlış veya mevzuata aykırı kullanılmasından; (v) Hizmet Sağlayıcıları ile Veri Merkezleri’nin ihmal ve kusurlarından; (vi) Donanım, işletim sistemi, uzaktan erişim ağı ve iletişim ağı (network) tasarımlarından, arızalarından, kesintilerinden ve bağlantı hatalarından; (vii) BD BİLİŞİM’e ait olmayan veri tabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, üçüncü şahıs yazılımlarından dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendi çalışanlarının ihmal ve kusurlarından BD BİLİŞİM’e ve üçüncü şahıslara karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

7.4. BD BİLİŞİM’in ağır kusur hali hariç olmak üzere; Lisans Yenileme’nin kullanımı ve işbu Sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlarla, kayıplarla ve/veya taleplerle ilgili sorumluluğu; BD BİLİŞİM’e son satın alınan üyelik hizmeti için ödenen ücret ile sınırlı olup; BD BİLİŞİM, mali sonuçlardan ve veri kaybı, kar-kazanç kaybı gibi dolaylı zararlardan, özel zararlardan ve/veya netice zararlarından ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir zarardan hiçbir halde sorumlu değildir.

8- FESİH

8.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi hizmet süresi bitmeden sona erdirme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın bu Sözleşme’yi herhangi bir nedenle feshetmesi halinde, BD BİLİŞİM’e ödediği ücret/ücretlerin kısmen ve/veya tamamen iadesini talep hakkı yoktur. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi feshetmiş olsa dahi ödemesini yapmış olduğu hizmet süresi boyunca Hizmet’lerden yararlanabilecektir. Kullanıcı, hizmet süresi sonu itibariyle Lisans Yenileme’ye sadece erişebilecek olup Kullanıcı Girişi yapamayacak ve Hizmet’lerden yararlanamayacaktır.

8.2. BD BİLİŞİM, Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Sözleşme konusu üyelik hizmetini elektronik posta ile Kullanıcı’ya bildirmek ve/veya kurumsal web sitesinde duyurmak kaydıyla tek taraflı olarak askıya alabilir, durdurabilir ve/veya üyelik hizmetini ve/veya bu Sözleşme’yi sona erdirebilir.

9- MÜCBİR SEBEPLER

9.1.İşbu Sözleşme’de Taraflar, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, savaş durumları, Taraflar’ı direkt etkileyen grev, lokavt, yangın, deprem, sel, diğer doğal afetler ve terör olayları, internet erişimi ve enerji kesintisi ile Hizmet’in Kullanıcı’ya tam ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlayan malzeme veya personel için resmi makamlarca verilecek iznin alınamaması veya alınmış olanların iptal edilmesi ve benzeri halleri başlıca mücbir sebep halleri olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebebe dayanan tarafın hatası, kusuru veya ihmali olmaksızın, öngörülemez ve karşı konulamaz nitelikteki bütün olgular anlamına gelecek tüm nedenleri mücbir sebep olarak tespit etmişlerdir.

9.2. Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafı derhal haberdar ederek edimin ifa edilememesinin sebebini ortadan kaldırmak için gereken tüm çabayı sarf edecektir. Diğer taraf bu sebep ortadan kalkıncaya kadar akdi yükümlülüklerinden azade tutulmak üzere, bu sebep ortadan kalkar kalkmaz edimlerinin tümünü ifa edecektir. Mücbir sebep süresi 2 (iki) aydan fazla sürdüğü takdirde Taraflar’dan herhangi birisi Sözleşme’yi tazminatsız feshetme hakkına sahip olacaktır.

9.3. Mücbir sebeplerin nedeniyle Taraflar birbirlerinden zarar ziyan talep hakkına sahip olmayacaklardır.

9.4. Taraflar, işbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin mücbir sebep nedeniyle engellenmesi veya alıkonması ölçüsünde, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifada temerrüde düşmüş sayılmayacaklardır.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Sözleşme’nin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, Taraflar yahut Mahkemelerce batıl sayılması, değiştirilmesi Sözleşme’nin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz ve Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

10.2. Taraflar’ın tutmuş olduğu her türlü resmi kayıt ve defterler ile BD BİLİŞİM ve/veya Veri Merkezleri tarafından tutulan elektronik kayıtlar, e-mail yazışmaları kesin delil teşkil eder.

10.3. İşbu Sözleşme’nin ifa ve yorumundan kaynaklanacak anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. Bu Sözleşme’de geçen ifadelerin yorumu konusunda öncelikli olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu dikkate alınır.

10.4. Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarı ve bildirimler Kullanıcı’nın etkinleştirme sırasında girmiş olduğu ya da bir şekilde BD BİLİŞİM’e bildirmiş olduğu elektronik posta adresine yapılır. Kullanıcı, bu adrese yapılan bildirimin yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddiasında bulunamaz. Bu elektronik posta adresine yapılan bildirimler hukuken geçerli tebligatın sonuçlarını doğurur. Taraflar, bu adrese yapılan tebligatlar iade edilse bile, hukuken geçerli tebligatla aynı sonucu doğuracağını kabul etmektedir.